Kütüphane hizmetleri, “Teknik Hizmetler” ve “Okuyucu Hizmetleri” olarak ikiye ayrılır. Teknik hizmetler, kütüphanecilik eğitimi görmüş kişiler tarafından yürütülür.

Teknik hizmetler

Teknik hizmetler kütüphanenin tüm araç-gereçlerinin (kitap, dergi gibi basılı materyaller ile film, slayt, CD gibi görsel-işitsel araçlar ve elektronik yayınlar) seçimi, sağlanması ve bunların okuyucuya sunulacak duruma getirilmesi için yapılacak işlemlerin tümüdür. Teknik hizmetler birimini oluşturan servisler şunlardır:

1- Seçim ve Sağlama: Üniversitede eğitim ve öğretimi desteklemek ve araştırmalarda yardımcı olmak üzere kitap, süreli yayın, tez, görsel-işitsel materyaller ve benzeri her türlü bilgi kaynağının satın alma, değişim, bağış ve benzeri yollardan edinilmesini sağlayan servistir.

2- Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphanelere sağlanan her türlü bilgi kaynağının kütüphanecilik kuralları çerçevesinde bibliyografik künyesinin çıkarılmasını ve konu içeriğinin belirli bir sınıflama sistemi kullanılarak kodlanmasını sağlayan servistir. SNÜ Kütüphanesinde; kataloglama Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları-2’ye (Anglo American Cataloguing Rules-2), sınıflama Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi’ne (Library of Congress Classification System) göre yapılmakta ve MARC formatında bilgisayar ortamına aktarılmaktadır.

3- Süreli Yayınlar: Üniversite eğitim-öğretimini destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak süreli yayın koleksiyonunu oluşturmak ve geliştirmek üzere bunları seçerek, satın alma, bağış ve değişim yoluyla temin eden ve belli bir düzen içinde kullanıma sunan servistir.

4- Görsel-İşitsel Hizmetler: Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile görsel-işitsel materyallerin (DVD, CD, ses kaseti vb.) sağlanması ve bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasını sağlayan servistir.

5- Cilt ve Onarım: Kütüphane koleksiyonunda düzenin sağlanması ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla uygun görülen koleksiyon materyalinin ciltletilmesi ve aşırı kullanım sonucu hasar görmüş bilgi kaynaklarının tamir edilerek tekrar kullanıma sunulmasını sağlayan servistir.

6- Otomasyon ve Web Sitesi Yönetimi: Kütüphane otomasyon programının düzenli bir şekilde işletiminin sağlanması, meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi, yedekleme işlemlerinin belli bir plan dahilinde yapılması, kütüphane web sitesinin güncelliğinin sağlanması ve organize edilmesi işlemlerini gerçekleştiren servistir.

Okuyucu hizmetleri

Okuyucu hizmetleri birimi kullanıcıların kütüphaneden ve bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan birimdir. Okuyucu Hizmetleri Birimini oluşturan servisler şunlardır:

1- Danışma Hizmetleri: Kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonuna yönelik her türlü sorularına cevap vermek ve kütüphane kullanıcılarının kütüphane koleksiyonundan en yüksek düzeyde yararlanmalarını sağlamak için danışmanlık hizmeti veren servistir.

2- Ödünç-İade: Kütüphane koleksiyonunun kütüphane dışında kullanılmak üzere sayı ve süre ile sınırlı olarak ödünç verilmesi, süre bitiminde iade alınması hizmetlerini yürüten servistir.

3- Kütüphaneler Arası İşbirliği Servisi (Inter Library Loan ) : Araştırma ve eğitim çalışmaları nedeniyle kullanıcıya gerekli olan ancak kütüphanede bulunmayan kitap ve benzeri materyallerin diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanması için aracı veya yardımcı olmakla görevli servistir.

4- Fotokopi Hizmetleri: Kütüphane kaynaklarından fotokopi çekilmesi hizmetlerinin yürütüldüğü servistir.

5- İnternet Hizmetleri: Kütüphane kullanıcılarına kablolu ve kablosuz internet hizmeti sağlayan servistir.

6- Strateji Geliştirme, Projelendirme ve Planlama: Yıl boyunca katılım sağlanan aktivitelerden elde edilen veriler ve gözlem ile kütüphanenin iş ve işlem süreçlerine ilişkin strateji geliştiren, projeler hazırlayan ve planlama yapan servistir

7- Halkla İlişkiler: Kütüphane hizmetlerinin tanıtılmasını, kütüphane hizmet trafiğinin kütüphane-kullanıcı ekseninde biçimlenmesini, kullanıcıya ilişkin saha araştırmalarının yapılmasını sağlayan servistir.

8- ISSN-ISBN Sağlama: Üniversitemiz bünyesinde basılan yayınlara ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) ve ISSN (Uluslararası Süreli Yayın Standart Numarası) sağlama hizmetleri yürütülmektedir.